O NAS

 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”

logo_e_org_pl

Od 2002 roku Towarzystwo przeprowadziło przez proces „od pomysłu do realizacji” ponad 1000 innowatorów społecznych, twórców i animatorów w różnym wieku. Działamy w oparciu o autorską metodę inkubacji pomysłów, która łączy podmiotowe podejście z troską o najwyższą jakość działań. Od ponad 8 lat jesteśmy liderem działań międzypokoleniowych. W naszym programie „Seniorzy w akcji” zastymulowaliśmy społeczną zmianę w ponad 300 miejscowościach w całej Polsce. Prowadzimy projekty, które wynikają z naszych pasji i obserwacji świata. Mamy sieć ponad 80 konsultantów, animatorów i tutorów w całym kraju, stabilnych partnerów, doświadczenie i umiejętności, które pozwalają nam eksperymentować i wyznaczać nowe trendy.

Tworzymy świat, w którym ludzie z pasją działają dla siebie i dla innych.

ZESPÓŁ PROJEKTU

Marta Białek-Graczyk

prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę"

Socjolożka, autorka i tutorka projektów społecznych, absolwentka ISNS UW z dwunastoletnim doświadczeniem w inkubowaniu. Od 2003 wsparła inkubację ponad 100 projektów społeczno-kulturalnych. Ekspert i doradca w sprawach innowacji społecznych i kultury, członkini Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie m.st. Warszawy.

marta.bialek@e.org.pl
(22) 22 43 490

Beata Tokarz-Kamińska

członkini zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę"

Socjolożka z trzynastoletnim doświadczeniem w obszarze wsparcia osób starszych, absolwentka ISNS UW. Od 2002 r. opracowuje i wdraża ogólnopolskie programy społeczne dot. osób starszych. W Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę” od 2008 r. koordynuje ogólnopolski konkurs inkubacyjno-dotacyjny „Seniorzy w akcji”. Członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rady ds. Polityki Senioralnej przy MRPiPS.

Zuza Sikorska-Borowska

członkini zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę"

Autorka programów społeczno-kulturalnych, animatorka kultury, ekspertka w zakresie projektowania wiedzy i doświadczeń  dla sektora społeczno-kulturalnego. Związana z Towarzystwem “ę” od 2006 roku.Współautorka i koordynatorka programów łączących animację kultury i sztukę. Trenerka i tutorka w programach wspierających aktywne postawy obywatelskie poprzez realizowanie własnych pasji. Współpracuje m.in z Fundacją Laury Palmer, Nowym Teatrem w Warszawie, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, Uniwersytetem Warszawskim oraz Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana.

Aleksandra Gołdys

Socjolożka i badaczka społeczna, specjalizuje się w badaniach jakościowych oraz ewaluacjach programów rządowych, polityk publicznych oraz działań włączających osoby starsze, kieruje zespołem Centrum Wyzwań Społecznych działającym w ramach Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu rządowego Nasz Orlik 2012+ koordynowała realizację ogólnopolskiego badania oraz współtworzyła podręcznik dla trenerów sportowych z zakresu tworzenia oferty dla osób starszych. Aktualnie jest ekspertem w europejskim programie badawczym ProHealth 65+, w którym ocenia programy i projekty skierowane do różnych grup seniorów w Europie.

Magdalena Rosochacka-Gmitrzak

Socjolog, od 2006 roku adiunkt w Katedrze Studiów Rodziny i Patologii Społecznej, a od 2010 r. – kierownik Podyplomowych Studiów Edukacji Niezależnej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Główne działania naukowe, w tym dydaktyczne, obejmują dyscypliny socjologii starości i starzenia się – zwłaszcza problemy szeroko rozumianej aktywności seniorów, socjologii rodziny oraz pracy socjalnej. Tematy podejmowane w dotychczasowych badaniach to m.in. efektywność działań organizacji pomocy społecznej, postawy społeczności lokalnych wobec osób starszych, wdrażanie innowacyjnych metod pracy socjalnej. Ekspercko związana m.in. z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich (Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych).

O PROJEKCIE

logo_ue_fe_full

Projekt nr POWR.04.01.00-00-I057/15 pn. GENERATOR INNOWACJI, SIECI WSPARCIA realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z Ministerstwem Rozwoju w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem projektu, realizowanego w okresie 01.09.2016 – 30.06.2019 r., jest wyinkubowanie trzech innowacji społecznych dot. budowania lokalnych sieci wsparcia na rzecz niesamodzielnych osób starszych i/lub poprawy jakości życia oraz wzrostu aktywności zawodowo-społecznej ich nieformalnych opiekunów. Bezpośrednim wsparciem w projekcie objętych zostanie trzydzieści sześć nowatorskich pomysłów rozwijanych przez dwuosobowe zespoły. Uczestnicy projektu będą pochodzili z różnych środowisk i reprezentowali różne doświadczenia i dyscypliny. Znajdą się wśród nich m.in. osoby starsze, opiekunowie, działacze społeczni, projektanci usług, artyści, designerzy, programiści, psycholodzy i badacze.

Rozwijane innowacje społeczne będą dotyczyły środowiskowych form wsparcia dla zależnych osób starszych w miejscu ich zamieszkania i/lub dla ich opiekunów w ramach tzw. opieki wytchnieniowej. Trzydzieści z nich otrzyma dotację w wysokości 20-50 tys. zł na testowanie rozwiązania, a trzy najlepsze, o wysokim potencjale wdrożeniowym, będą upowszechniane na skalę całego kraju i włączane do polityk publicznych jako rozwiązania systemowe.

Projekt GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 2 667 785,18 zł.

logo_pafw_kolorowe

Wkład własny zapewniła Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”.

WSPÓŁPRACUJEMY Z

PAFW